School

School

De Bonifatiusschool is een katholieke school. Elke onderwijsinstelling heeft een culturele opdracht, namelijk het inleiden van jonge mensen in de cultuur in de meest brede zin van het woord. Achter deze opdracht gaan drie kerntaken schuil die aangeduid worden als persoonsvorming, maatschappelijk-culturele vorming en beroepsvoorbereidende vorming. De katholieke school heeft een bijzondere opdracht vanuit de grondslag van de school: zij helpt haar leerlingen bij het ontwikkelen van een levensbeschouwelijke identiteit, die hen houvast geeft bij het gestalte geven van hun eigen leven om van daaruit te werken aan de opbouw van een maatschappij, waarin zij met allerlei opvattingen en waarden worden geconfronteerd.
Voor onze school is de katholiek-christelijke levensovertuiging de inspiratiebron voor de waarden, van waaruit wij het onderwijs verzorgen. Het karakter van een katholieke school wordt gedragen door de christelijke visie van de leerkrachten op mens en maatschappij.

Levensbeschouwelijke vorming en catechesehemelenaarde

Het team wordt voor de catechese ondersteund door Arcade-Cilon. Wij maken gebruik van "Hemel en Aarde". De school kent een bijbelleesplan waarin aangegeven staat welke bijbel in elke groep wordt gebruikt. In het beleidsstuk Vieringen staat beschreven op welke wijze vorm gegeven wordt aan de vieringen op groeps-, bouw- of schoolniveau. Het bezoek aan de Bonifatiuskerk is gekoppeld aan de Bonifatiusdag die eens per 5 jaar wordt gevierd.

Uitgangspunten van het catecheseonderwijs zijn:

  • methode "Hemel en Aarde" en het Bijbelleesplan
  • een keer per week bezinningsmoment met vierkaars
  • schoolviering rond Kerstmis en Pasen
  • aandacht voor de medemens (o.a. Goede Doel)
  • medewerking verlenen aan Eerste Communie en Vormsel

Diversen

Contact

Spanbroekerweg 186
1715 GV SPANBROEK
Tel: 0226 351 239

Geopend
dinsdag 9:30 - 11:00 uur

Noodnummer
Tel: 0653756586