Parochiële Caritas Instelling (P.C.I.)

Inter Parochiële Caritas Instelling “De Waterkant”
 
Caritas betekent letterlijk (naasten)liefde. Dit begrip uit de katholieke tradities is lange tijd wat op de achtergrond geraakt. Sinds 1987 spreken we vooral van diaconie als aanduiding voor de kerkelijke inzet voor mensen in nood.
Paus Benedictus XVI zegt hierover het volgende:
“Als ontvangers van de liefde van God worden de mensen geroepen om dragers van de naastenliefde te zijn en ertoe aangezet zelf werktuigen van de genade te worden, om de liefde van God te verbreiden en netten van naastenliefde te knopen.”
Een vorm van kerkelijk georganiseerde liefde is de Parochiële Caritasinstelling. Een PCI heeft als doel de “caritas” (naastenliefde) permanent een herkenbare plaats te bieden binnen de parochie gemeenschap. Daarvoor hebben de PCI’s de beschikking over een eigen vermogen. Dit vermogen is veelal ontstaan uit schenkingen van parochianen. Naast geld kunnen ook goederen zoals land en gebouwen tot het vermogen horen. De PCI beheert het vermogen en bepaalt wat er mee gebeurt.
 
PCI besteedt zijn geld aan verschillende soorten doelen:
  • financiële en materiële hulp aan individuen en gezinnen, waar bestaande sociale voorzieningen tekortschieten
  • deelname in een interkerkelijk hulpfonds of gemeentelijk noodfonds
  • ondersteuning van diaconale activiteiten en groepen in de eigen parochie (kerstpakketten, bloemetje (zieken)bezoekgroep)
  • financiële ondersteuning diaconale projecten in de omgeving (voedselbank, inloophuis, hospice, opvanghuis asielzoekers)
  • giften aan landelijk werkende organisaties.
De PCI onderhoudt een netwerk intern in de parochie en extern met maatschappelijke organisaties, andere kerken en overheidsinstellingen.
Sinds 1 november 2018 zijn de PCI’s van regio "De Waterkant” gefuseerd tot: 
 
Inter Parochiële Caritas Instelling (IPCI) “De Waterkant” 
 
Tot IPCI De Waterkant behoren de volgende parochies: St. Victor uit Obdam, H. Lambertus uit De Weere, St. Jans Geboorte uit Hoogwoud, H. Bonifatius uit Spanbroek, O.L. Vrouw van Lourdes uit Zuidermeer, O.L. Vrouw van de Rozenkrans uit De Goorn, H. Georgius uit Spierdijk, H. Bavo uit Ursem en H. Marcus uit Hensbroek welke is samen gegaan met St. Victor.
 
Deze fusie betekent dat de PCI’s verdergaan als werkgroep. Zij leggen (financiële) verantwoording af naar het bestuur van de IPCI, welke bestaat uit voorzitter, penningmeester en secretaris. Iedere PCI werkgroep beheert het eigen vermogen en houdt eigen zeggenschap over het vermogen.  2 Keer per jaar komen alle werkgroepen bij elkaar om contact te onderhouden en ervaringen uit te wisselen. De activiteiten zijn per parochie verschillend. 
 
Het vermogen van de gezamenlijke PCI’s neemt af. Een bijdrage of schenking aan de PCI is heel erg welkom. Alle PCI werkgroepen hebben een ANBI-status. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de PCI werkgroep van de betreffende parochie of de penningmeester van IPCI.
 
Penningmeester IPCI De Waterkant:
Henk Braas
T 0653428883 
 
Secretariaat IPCI De Waterkant: 
Carla Groot
T 06 10725438
E 
 
Werkgroep PCI Hoogwoud-Spanbroek
 

De werkgroep PCI van de H. Bonifatius parochie uit Spanbroek en de Sint Jans Geboorte parochie uit Hoogwoud bestaat uit 6 leden. Sinds 2016 werken wij samen, organiseren activiteiten en geven financiële ondersteuning daar waar nodig:

  • inzameling voedselbank in het najaar
  • uitdelen cadeaubonnenmet kerst voor sociale minima 
  • organiseren kerstmaaltijd voor alleenstaanden, eenzamen en mensen die onlangs hun partner verloren hebben (in overleg met Omzien Naar Elkaar)
  • financiële bijdrage stichting HWK (Hulpverlening Westfriese Kerken).
Wij nemen deel aan het informele zorgoverleg van de gemeente Opmeer.
 
Voor informatie over activiteiten of voor hulp-/ondersteuningsvragen:
Contactpersoon PCI Hoogwoud-Spanbroek: 
Carla Groot
T  0610725438
E   
 
Een financiële bijdrage aan de PCI is van harte welkom. 
Het IBAN nummer van Spanbroek: NL54 RABO 0350 7113 13.
Het IBAN nummer van Hoogwoud: NL89 RABO 0350 7053 48.
De PCI heeft een ANBI-status. 
 
Meer informatie over een schenking kunt u opvragen bij Henk Braas, penningmeester IPCI De Waterkant: 0653428883.

Diversen

Contact

Spanbroekerweg 186
1715 GV SPANBROEK
Tel: 0226 351 239


Geopend

dinsdag 9:30 - 10:30 uur


Noodnummer

Tel: 0653756586